slidershow
slidershow
slidershow
Tổ Yến Tinh Chế Tổ chim yến thô sau khi lấy được ngâm vào nước sau đó loại bỏ lông chim yến và các tập chất và hông khô lại thành tổ.